دوره و شماره: دوره 15، شماره 29، فروردین 1402 
تاثیر یک دوره تمرینات TRX بر شاخص های قلبی و عروقی پنتراکسین 3 ،CRP، اینترلوکین 18 در مردان سالمند دارای اضافه وزن

صفحه 32-42

10.22034/sbs.2023.398825.1036

سهیلا همتی شکراب؛ ندا واحدی کله سرا؛ ابراهیم بهرام؛ ابراهیم احمدیان حیران؛ فرهاد لطفی حمزه خانلو