راهنمای نویسندگان

ساختار و تهیه نسخه های خطی
انواع مقالات: مقالات باید در یکی از قالب های زیر تهیه و ارسال شوند:
مقالات اصیل پژوهشی: یک مقاله تحقیقاتی کامل و اصیل (حداکثر ۴۰۰۰ کلمه، از جمله جداول، شکل‌ها، و به استثنای منابع) یافته‌های جدید مرتبط با اهداف و دامنه مجله را ارائه ‌دهد. تعداد مراجع از ۳۰ بیشتر نشود.
مقالات کوتاه: مقالات کوتاه گزارش‌های اولیه‌ای هستند که ایده‌ها، مدل‌ها، روش‌ها، فرضیه‌ها و نتایج تحقیقات کوچک کامل را نشان می‌دهند که باید به ۱۰۰۰-۱۵۰۰ کلمه شامل دو جدول و دو شکل (بدون مرجع) محدود شود. تعداد مراجع از ۱۵ بیشتر نشود.
نامه به سردبیر: نامه ها، حداکثر ۵۰۰ کلمه، باید در مورد مطالب منتشر شده در مجله در شش ماه گذشته بحث کنند. نامه ها برای وضوح و فضا مورد بررسی و ویرایش ویراستاری قرار می‌گیرند. به نویسندگان مقاله اصیل پژوهشی فرصت پاسخگویی در همان شماره ای که نامه در آن منتشر شده است داده می‌شود.
 گزارش موردی: نباید بیش از ۱۰۰۰ کلمه باشد. گزارش‌های موردی باید حاوی چکیده غیرساختاری و جداول یا شکل باشد. تعداد مراجع از ۱۵ بیشتر نشود.
سرمقاله‌ها: سرمقاله‌ها تفسیر و تحلیل کوتاهی درباره یک مقاله در شماره مجله‌ای که در آن ظاهر می‌شود ارائه می‌دهند. آنها ممکن است شامل ۱ شکل یا ۲ جدول باشند. آنها تقریباً همیشه دعوت می شوند، اگرچه ممکن است گاهی اوقات سرمقاله‌های دعوت نشده در نظر گرفته شوند. سرمقاله ها به ۸۰۰ کلمه و حداکثر ۱۲ مرجع محدود می‌شوند.
تهیه مقالات اصیل پژوهشی:
نسخه خطی باید شامل: صفحه عنوان; چکیده؛ مقدمه؛ مواد و روش ها؛ نتایج؛ بحث؛ نتیجه؛ قدردانی و مراجع.
صفحه عنوان: عنوان کامل مقاله و عنوان کوتاه، نام تمام نویسندگان دارای بالاترین مدرک تحصیلی، دپارتمان یا موسسه‌ای که به آن پیوست شده‌اند، آدرس مکاتبه با شماره تلفن، تلفن همراه و ایمیل. نویسندگان باید شناسه ORCID ذکر شوند.
صفحه چکیده: تمام مقالات اصیل پژوهشی باید یک چکیده ساختاریافته حداکثر تا ۲۵۰ کلمه داشته باشد. باید به صورت پیش زمینه و هدف، روش ها، نتایج و نتیجه‌گیری و به دنبال آن ۳ تا ۶ کلمه کلیدی باشد. کلمات کلیدی به نمایه‌سازی متقابل مقاله کمک می‌کند که با چکیده منتشر شود. از عبارات فهرست سرفصل‌های موضوع پزشکی (MeSH) فهرست پزشکی (https://www.nlm.nih.gov/mesh) استفاده کنید. نویسندگان باید مراقب باشند که چکیده محتوای مقاله را به درستی منعکس کند.
مقدمه: این بخش باید هدف و منطق مطالعه را خلاصه کند. نباید موضوع را به طور گسترده بررسی کند و نباید داده ها یا نتایج مطالعه داشته باشد.
مواد و روش‌ها: این بخش باید شامل روش دقیق یا مشاهده یا آزمایش باشد. در صورت استفاده از دستگاه، نام سازنده و آدرس سازنده آن باید در پرانتز آورده شود. اگر از روش‌های قبلی استفاده شده است، به آن ارجاع داده شود، اما اگر از روش جدید استفاده شده است، اطلاعات کافی در این زمینه باید داده شود تا نویسنده دیگری بتواند آن را اجرا کند. در صورت استفاده از دارو، نام ژنریک، دوز و روش مصرف آن باید ذکر شود. برای بیماران، سن، جنس با میانگین سن ± انحراف استاندارد باید داده شود. روش آماری و هر برنامه کامپیوتری عمومی مورد استفاده را مشخص کند. سیستم اطلاعات مورد استفاده باید به وضوح ذکر شود.
رهنمودهای اخلاقی: در بخش روش باید اعلام شود که رضایت آگاهانه از همه شرکت‌کنندگان بزرگسال انسانی و از والدین اخذ شده است و شامل نام هیات بازنگری سازمانی مربوطه است که پروژه را تایید کرده است. تمام ملاحظات اخلاقی در مورد موضوعات (انسان و حیوانات) و سایر مؤلفه های تحقیق باید بر اساس انطباق با اعلامیه اخلاق پژوهشی هلسینکی باشد. در مطالعات کارآزمایی بالینی باید شماره ثبت کارآزمایی بالینی [کد ثبت کارآزمایی‌های بالینی ایران (IRCT)] ارائه شود و همچنین تأیید کمیته اخلاق پژوهش و کد اخلاق الزامی است.
نتایج: باید به صورت متن، جداول و تصاویر ارائه شود. تمام محتویات جداول نباید در متن تکرار شوند. در عوض، ممکن است اشاره ای به شماره جدول داده شود. مقالات طولانی ممکن است برای روشن شدن محتوای خود نیاز به عناوین فرعی در برخی از بخش‌ها (به ویژه بخش های نتایج و بحث) داشته باشند. برای جزئیات بیشتر در مورد جداول و شکل‌ها لطفاً به پاراگراف دوم مراجعه کنید.
بحث: این بخش باید بر یافته‌های حاضر و تفاوت‌ها یا شباهت‌ها با سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه توسط سایر نویسندگان تأکید کند. داده های تفصیلی نباید دوباره در بحث تکرار شوند. بر جنبه های جدید و مهم مطالعه و نتایج حاصل از آنها تأکید شود. لازم به ذکر است که آیا فرضیه ذکر شده در مقاله درست است یا نادرست یا نمی توان نتیجه‌ای گرفت. همچنین در پایان بخش بحث، نویسندگان به محدودیت مطالعه اشاره شود.
نتیجه‌گیری: این بخش باید نتیجه گیری اصلی را ارائه کند و اهمیت و ارتباط مطالعه گزارش شده را توضیح دهد. از معرفی یافته های جدید در این بخش یا گزارش نتیجه‌گیری یا حقایق کلی خودداری کنید. این بخش همچنین می تواند مسیرهای بالقوه برای مطالعات آینده را برجسته کند.
تشکر و قدردانی: همه مشارکت‌کنندگانی که معیارهای نویسندگی را ندارند باید در بخش قدردانی پوشش داده شوند. این باید شامل افرادی باشد که کمک فنی، کمک نوشتاری و رئیس دپارتمان که فقط پشتیبانی عمومی ارائه می‌کنند، باشد. حمایت مالی (شماره گرانت) و حمایت مادی نیز باید تایید شود.
تضاد منافع: نویسندگان باید هر گونه منابع مالی و منافع متضاد احتمالی، مانند دریافت وجوه یا کارمزد توسط، یا نگهداری سهام و سهام در سازمانی را که ممکن است از طریق انتشار مقاله شما سود یا زیان کند، تصدیق و اعلام کنند.
منابع: کلیه نسخه‌های خطی باید با منابع مرتبط همراه باشد. نویسنده باید با انجام جستجوی مناسب ادبیات، از ارجاع به مطالعات منتشر شده محلی اطمینان حاصل کند. ممکن است برای ویرایشگر و داوران امکان بررسی صحت همه نقل‌قول‌های مرجع وجود نداشته باشد. برای به حداقل رساندن چنین خطاهایی نویسنده باید ارجاعات را بر اساس اسناد اصلی بررسی کند. مرجع باید اطلاعات را همانطور که در مدل ونکوور بیان شده است ارائه دهد.

از اساتید، دانش پژوهان و نویسندگان محترم تقاضا دارد، مقالات ارسالی خویش را جهت ارائه به نشریه با توجه به فرم های پیوست شده تنظیم و تدوین نمایند.