فرایند پذیرش مقالات

 • بررسی اولیه مقاله توسط سردبیر و مدیر اجرایی نشریه جهت مطابقت مقاله با اهداف نشریه و دستورالعمل‌های نگارش مقالات.
 • در صورت اشکال ساختاری، مقاله بلافاصله به نویسنده مسئول عودت داده می‌شود تا اصلاح نمایند.
 • در صورت عدم‌تطبیق با زمینه‌های تخصصی و اهداف نشریه، به نویسنده مسئول اعلام می‌شود مقاله برای مجله دیگری ارسال شود. در مورد مقاله‌هایی از این قبیل که تصمیم‌گیری در مورد آنها مشکل باشد، موضوع در هیات تحریریه نشریه مطرح خواهد شد.
 • در صورت تأیید مقاله توسط سردبیر ارسال مقاله برای حداقل 2 داور تخصصی (بنا به ضرورت 3 داور).
 • تعیین داوران تخصصی برای هر مقاله، به سر دبیر نشریه واگذار می‌گردد؛ اما در موارد خاص، از اعضای هیات تحریریه مشورت گرفته خواهد شد.
 • در صورت تأیید داوران و اعلام نظر آنان مبنی به ضرورت اصلاح مقاله، ارسال آن به نویسنده یا نویسندگان جهت اعمال اصلاحات.
 • داوری مجدد برای کنترل اصلاحات خواسته شده توسط داوران.
 • پس از بررسی، در صورت عدم پذیرش دو داور، به نویسنده مسئول اطلاع داده می شود که مقاله در اولویت چاپ قرار نگرفته است.
 • در صورتی که حداقل دو داور یک مقاله را در همان ارزیابی اولیه یا پس از اصلاح نویسندگان، مناسب بدانند، در اولویت چاپ قرار خواهد گرفت.  
 • قرار گرفتن مقاله در نوبت چاپ براساس تاریخ تصویب
 • چاپ مقاله پذیرش شده در دو فصلنامه