هزینه فرآیند داوری و چاپ مقالات

به اطلاع نویسندگان مقالات می رساند براساس ابلاغیه شماره 40879 مورخ 24/2/1401 معاون محترم پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مصوبه شورای نشریه دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری مقرر گردید نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی از دوره 15 / شماره 30/ پاییز و زمستان 1402، مبلغ 2.000.000 ریال جهت فرآیند داوری و چاپ از نویسندگانی که مقالات آن ها برای انتشار در نشریه پذیرفته شده باشد؛  اخذ گردد.