تماس با ما

آدرس تماس

نام نشریه: ورزش و علوم زیست حرکتی

ناشر: دانشگاه حکیم سبزواری

وبسایت: http://sbs.hsu.ac.ir

ایمیل نشریه:  sbs@hsu.ac.ir

ایمیل سردبیر: ah.haghighi@hsu.ac.ir

ایمیل مدیر مسئول: askari7581@gmail.com

ایمیل دبیر تخصصی: k.hejazi@hsu.ac.ir

ایمیل مدیر اجرایی: neda_badry@yahoo.com

ایمیل کارشناس نشریه: vahdatpoor.114@gmail.com

شماره تماس سردبیر: 44012765-51-98+

شماره تماس مدیرمسئول:  44012763-51-98+

شماره تماس دبیر تخصصی:  44012764-51-98+

شماره تماس مدیر اجرایی: 09032047764

شماره تماس کارشناس نشریه: 09168524987

نشانی دفتر نشریه:  سبزوار- توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری - دانشکده علوم ورزشی - نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی - صندوق پستی 397

تلفن: 44012763-51-98+

فاکس: 44012763-51-98+


CAPTCHA Image