پرسش‌های متداول

آیا نشریه در روند ارزشیابی نشریات وزارت علوم قرار می گیرد؟

نشریه علمی ورزش و علوم زیست حرکتی در لیست نشریات قابل ارزیابی در سامانه نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1401 قرار گرفته است.

آیا مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی در اولویت چاپ و داوری قرار می گیرد؟

بررسی و تعیین تکلیف مقالات مستخرج از رساله دکتری در کوتاه ترین زمان برای کمک به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در برنامه عملیاتی این نشریه قرار دارد.