مقالات مستخرج از رساله دکتری

بررسی و تعیین تکلیف مقالات مستخرج از رساله دکتری در کوتاه ترین زمان برای کمک به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در برنامه عملیاتی این نشریه قرار دارد.

دو فصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی مطابق آیین نامه به شماره 89/29534 وزارت علوم و تحقیقات و فناوری با حفظ درجه علمی پژوهشی موظف به حذف عبارت پژوهشی از عنوان نشریه شده است و به دو فصلنامه علمی ورزش و علوم ریست حرکتی تغییر عنوان یافته است.