ارزشیابی نشریه

نشریه علمی ورزش و علوم زیست حرکتی در لیست نشریات قابل ارزیابی در سامانه نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1401 قرار گرفته است.