دوره و شماره: دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 1-115 (پاییز و زمستان) 
بررسی پلی‌مورفیسم R577X در ژن ACTN3 درکشتی‌گیران

صفحه 77-84

10.22034/sbs.2023.372311.0

سمیرا داورپناه؛ رضا فرضی زاده؛ معرفت سیاهکوهیان؛ فرناز سیفی