آثار توأم تمرین مقاومتی و مکمل‌ یاری کراتین هیدروکلراید بر قدرت عضلانی و ترکیب بدن در زنان جوان تمرین کرده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: مکمل کراتین به طور گسترده در بین ورزشکاران استفاده می­ شود. بکارگیری تمرینات مقاومتی به همراه مصرف مکمل­ های غذایی از پرکاربرد­ترین روش ­هایی است که باعث بهبود قدرت، افزایش هیپرتروفی عضلانی و بهبود عملکرد در ورزشکاران می ­گردد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تمرین مقاومتی (RT) و مکمل­ یاری کراتین­ هیدروکلراید بر قدرت عضلانی و ترکیب بدن در زنان تمرین­ کرده بود.
مواد و روش ­ها: در این پژوهش نیمه­ تجربی و کاربردی با طرح پیش ­آزمون- پس­ آزمون 24 زن جوان تمرین­ کرده به صورت تصادفی به یکی از دو گروه تقسیم شدند: گروه اول: RT با مکمل CrHCL (12 نفر، تمرین مقاومتی+ کراتین­ هیدرو­کلراید) و گروه دوم: RT با دارونما (12 نفر، تمرین مقاومتی+ دارونما). شرکت­ کنندگان 8 هفته RT (70 تا 85 درصد یک تکرار بیشینه (1RM) انجام دادند. 48 ساعت قبل و بعد از دوره تمرین، قدرت عضلانی، ترکیب بدن، هیپرتروفی عضلانی بالاتنه و پایین­ تنه اندازه­ گیری شد. برای تفاوت میان متغیرها از آزمون تحلیل واریانس ترکیبی در سطع معنی ­داری 0.05 استفاده شد.
یافته­ ها: افزایش قابل توجهی برای توده بدن، توده بدون چربی، توده عضله اسکلتی، هیپرتروفی عضلانی بالا­تنه و پایین­ تنه قبل و بعد از دوره تمرین در گروه تمرین مقاومتی+ کراتین­ هیدرو­کلراید مشاهده شد (05/0P<). علاوه بر این، درصد چربی بدن و توده چربی در پس­آزمون در گروه تمرین مقاومتی+ کراتین­ هیدرو­کلراید به طور معنی­ داری کاهش یافت (0.05>P). تغییرات قدرت عضلانی پرس سینه و پرس پا در گروه تمرین مقاومتی+ کراتین­ هیدرو­کلراید در مقایسه با گروه تمرین مقاومتی + دارونما معنی­ دار بود (0.05>P= 0.017,P=0.001, P به ترتیب). با این حال، در سایر متغیرها، علیرغم افزایش و کاهش معنی­ دار در پس ­آزمون گروه تمرین مقاومتی + کراتین­ هیدرو­کلراید، تفاوت معنی­ داری بین دو گروه مشاهده نگردید (0.05<P).
بحث و نتیجه‏ گیری: به نظر می­ رسد که 8 هفته مکمل CrHCL به عنوان نوع جدید کراتین همراه با RT می‌تواند بر قدرت عضلانی در زنان جوان تمرین‌کرده اثرات قابل‌توجهی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of resistance training and supplementation of creatine hydrochloride on muscle strength and body composition in trained women

نویسندگان [English]

  • Shiva Dadvand 1
  • Hamid Arazi 2
  • Farhad Daryanoosh 3
1
2
3
چکیده [English]

Introduction and purpose: Creatine supplementation has been widely used among athletes. The use of resistance training along with dietary supplements are the most widely used methods that improve strength and increase muscle hypertrophy and improve performance in athletes. The aim of this study was to evaluate the effects of resistance training (RT) and supplementation of creatine hydrochloride on muscle strength and body composition in trained women.
Materials and Methods: In this quasi-experimental and applied study with pretest-posttest design 24 young trained randomly assigned to one of two groups: Group 1: RT with CrHCL supplementation (RT + CrHCL, n=12) and Group 2: RT with placebo (RT+PL, n=12). The participants performed 8 weeks of RT (70–85% one repetition maximum (1RM). 48 hours before and after the training period, muscle strength, body composition and upper body muscle hypertrophy and lower body muscle hypertrophy were measurements. To determine the difference between research variables mixed ANOVA test was used at a significance level of 0.05. 
Results: Significant increases were observed for body weight, fat mass, fat free mass, skeletal muscle mass, upper body muscle hypertrophy and lower body muscle hypertrophy between pre and post-test in the RT + CrHCL group (P<0.05). In addition, percentage of body fat and fat mass was significantly decreased in the post-test in the RT + CrHCL group (P<0.05). The bench press and leg press strength changes in the RT + CrHCL group were significant compared to the RT+PL group (P<0.05, P=0.001, P=0.017). In other variables, despite the significantly increase and decreased in the post-test in the RT+CrHCL group, no significant differences were observed between the two groups (P>0.05).   
Discussion and Conclusion: It seems that 8 weeks of the CrHCL supplementation as a new type of creatine with RT can have significant effects on muscle strength in young trained women.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creatine hydrochloride
  • Resistance training
  • Muscle Strength
  • Body composition
  • Trained women