دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، مهر 1392 (پاییز و زمستان)