تأثیر غوطه‌وری در آب سرد و معتدل بر پاسخ پروتئین شوک گرمایی پلاسمایی موش‌های صحرایی هنگام اجرای فعالیت مقاومتی

نویسندگان

چکیده

مقدمه و هدف: امروزه استفاده از غوطه‌وری در آب در میان ورزشکاران برای تسریع بازیافت پس از فعالیت ورزشی رواج یافته است. با توجه به اهمیت فشار گرمایی و 70HSP در سازگاری های فیزیولوژیکی و نامشخص بودن پاسخ پلاسمایی 70HSP در چنین شرایطی، پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر غوطه‌وری در آب با دماهای مختلف هنگام اجرای فعالیت مقاومتی بر پاسخ پلاسمایی پروتئین شوک گرمایی (70eHSP) در موش‌های صحرایی نر انجام شد.
روش‌شناسی: بدین منظور 32 موش صحرایی نر نژاد اسپراگ-داولی (8 هفته‌ای) بطور تصادفی به چهار گروه 1-‌ کنترل (وزن 97/7±5/208 گرم)، 2-‌ فعالیت مقاومتی (وزن 66/9±66/209 گرم)، 3- فعالیت مقاومتی و غوطه‌وری در آب با دمای ˚C 27 (وزن 28/7±22/218 گرم) و 4- فعالیت مقاومتی و غوطه‌وری در آب ˚C 14 (وزن 62/9±10/220 گرم) تقسیم شدند. فعالیت مقاومتی شامل 3 نوبت 5 تکراری بالا رفتن از نردبان 120 سانتیمتری بود که از طریق اتصال کیسه‌ای محتوی وزنه‌ای معادل 50 درصد وزن بدن به دم حیوان انجام شد. در فاصله استراحتی بین نوبت‌ها و در پایان نوبت سوم (2 دقیقه غوطه‌وری و 2 دقیقه استراحت)، موش‌های گروه‌های 3 و 4 به ترتیب درون استخر آبی با دمای ˚C 27 و ˚C 14 قرار گرفتند. خون‌گیری (به میزان 5/1 میلی‌لیتر) به دنبال 14-12 ساعت ناشتایی شبانه و 24 ساعت پس از انجام فعالیت مقاومتی از ورید دمی انجام شد و مقادیر پلاسمایی 70HSP‌e با استفاده از روش الایزا سنجیده شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس یک‌طرفه و در سطح معنی‌داری 05/0 تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن بود که پاسخ فزاینده 70HSP‌e در گروه فعالیت مقاومتی و غوطه‌وری در آب با دمای ملایم (43/0± 28/12) بطور معنی-داری بیشتر از گروه کنترل بود (40/0± 59/10)، البته در 2 گروه تجربی دیگر نیز پاسخ فزاینده 70HSP‌e بیشتر از گروه کنترل بود ولی معنی‌دار نبود.
بحث و نتیجه‌گیری: براساس یافته‌ها استفاده از غوطه‌وری در آب با دمای ˚C 27 به هنگام فعالیت مقاومتی یا پس از آن منجر به پاسخ فزاینده 70HSP‌-e گردید که در صورت تعمیم یافتن به مطالعات انسانی آینده، می‌تواند به ورزشکاران رشته‌هایی همچون کشتی و وزنه‌برداری که ماهیت قدرتی داشته و به محتوای پروتئینی عضلات نیاز بیشتری دارند، به منظور پاسخ‌های محافظتی بیشتر پیشنهاد گردد.
واژه‌های کلیدی: پروتئین شوک گرمایی، غوطه‌وری در آب، فعالیت مقاومتی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of cold and moderate water immersion during resistance exercise on plasma heat shock protein response in rats

چکیده [English]

Purpose: Today, Cold Water Immersion has developed among athletes for recovery speed. With respect to the significance of heat stress and HSP70 in physiological adaptations as well unspecified HSP70 Plasma response under these circumstances, this study was conducted to survey the effect of Water Immersion of varying temperature during resistance exercise on plasma level of heat shock protein 70 (eHSP70) in male rats.
Methods: 32 male Sprague-Dawley rats (8-weeks) were assigned randomly to 1- Control group (CON n=8, 208.5±‌7.98), 2- Resistance exercise group (RE n=8, 209.66±‌9.66), 3- Resistance exercise+ Moderate Water Immersion group (Re+MWI) and 4- Resistance exercise+ Cold Water Immersion group (Re+CWI) groups. The resistance training consisted of climbing (5 reps/3 sets) a ladder (120 Cm) carrying a load (%50 body weight) suspended from the tail. At rest intervals between sets and at the thrid set (2 minute immersion+ 2 minute Rest), rats in group 3 and 4 were immersed in a container of water with 27˚C and 14˚C, respectively. Immediately after euthanasia (24 h after the training session) blood samples (1.5 ml) were collected via tail vein and plasma samples were separated after allowing blood to clot on ice. Plasma was stored frozen at -80°C for analysis. The data was analyzed with One-Way ANOWA method at 0/05 level of significance and plasma eHSP70 levels were evaluated with ELISA method.
Results: Results showed that eHSP70 incremental response in Re+MWI group and moderate water immersion group (12.28±0.43) was significantly greater than the control group (10.59±0.40). The incremental response was also higher in the two other experimental groups compared to the control group but it was not statistically significant.
Conclusion: Based on findings of the present study, MWI (27 ˚C) during resistance exercise or sbusequently, induces eHSP70 incremental response. If the findings of this study could be generalized to future studies on human participants, it could be suggested for athletes in fields such a wrestling and weightlifting (with strength quality and a need to increase muscular protein content).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat Shock Protein
  • Water Immersion
  • resistance exercise