دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، فروردین 1388 
تغییرات شاخص‌های ساختاری و عملکردی قلب مردان نخبه‌ی سه‌گانه‌کار

صفحه 1-9

افشار جعفری؛ رسول هاشم کندی؛ علیرضا رحیمی؛ فریبرز اکبرزاده


تاثیر تمرینات مقاومتی بر تغییرات لپتین و هورمونهای مرتبط با آن در دانشجویان دختر غیر ورزشکار

صفحه 55-64

فرهاد دریانوش؛ غلامحسین ناظم زادگان؛ پویا سلطانی؛ هما شیخانی