دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، مهر 1399 (پاییز و زمستان)