دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، مهر 1394 (پاییز و زمستان) 
تأثیر تمرین مقاومتی حاد بر سطوح پلاسمایی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در موش‌های صحرایی‌

صفحه 29-35

بهاره سادات حسینی؛ عبدالحسین پرنو؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ اسحاق کریمی؛ سیده آزاده حسینی حسینی