تاثیر یک دوره تمرین منتخب مقاومتی شدید بر سطوح سرمی آمنتین 1، سیستاتین C و گلوکز ناشتا در مردان دارای اضافه وزن و چاق پیش دیابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی و تندرستی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه کاشان

3 دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/sbs.2024.428803.1074

چکیده

مقدمه و هدف: تعدیل آمنتین 1 و سیستاتین C از طریق ورزش احتمالاً یک درمان بالقوه در بهبود افراد چاق پیش دیابتی باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین منتخب مقاومتی پُرشدت بر سطح سرمی آمنتین 1، سیستاتین C و گلوکز ناشتا در مردان دارای اضافه وزن و چاق پیش دیابتی بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه‌تجربی 30 نفر از مردان چاق پیش‌دیابتی به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل (هر گروه 15 نفر)، تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 8 هفته و هر هفته سه جلسه به مدت 60 دقیقه در برنامه مقاومتی شدید با شدت 80 تا 85 درصد یک تکرار بیشینه شرکت کردند. سطوح سرمی آمنتین 1 و سیستاتین C و گلوکز ناشتا در دو نوبت پیش و پس آزمون اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و تی همبسته در سطح معناداری 05/0>P انجام شد.
یافته‌ها: مقادیر سیستاتین-C (001/0=P)، گلوکز (001/0=P)، انسولین (001/0=P)، مقاومت به انسولین (001/0=P)، در گروه تجربی کاهش معناداری یافت، در حالیکه سطح سرمی آمنتین-1 (001/0=P) افزایش معناداری داشت. نتایج t زوجی نیز افزایش معنادار آمنتین-1، کاهش معنادار سیستاتین-C و شاخص‌های دیابت در پاسخ به تمرین را نشان داد (05/0>P).
بحث و نتیجه‌گیری: احتمالاً تمرینات مقاومتی شدید می‌تواند بر نشانگرهای زیستی آمنتین 1، سیستاتین C و گلوکز ناشتا و برخی شاخص‌های دیابت و ترکیب بدن در مردان چاق پیش‌دیابتی تاثیر مفیدی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of an intense resistance training course on the serum levels of ammentin 1, cystatin C and fasting glucose in overweight and obese prediabetic men

نویسندگان [English]

  • Abbas al-Fatlawi 1
  • pourvaghar mohammad javad 2
  • mohammad ebrahim bahram 3
1 Master's student in sports physiology and health, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran
2 University of Kashan
3 University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Introduction and purpose: Modulation of amentin 1 and cystatin C through exercise may be a potential therapy in the recovery of obese prediabetic subjects. The aim of this study was to investigate the effect of a selected high-intensity resistance training course on the serum levels of amantin 1, cystatin C and fasting glucose in overweight and obese prediabetic men.
Materials and methods: In this semi-experimental study, 30 obese prediabetic men were randomly divided into two experimental and control groups (15 people in each group). The experimental group participated in an intense resistance program with an intensity of 80 to 85% of a maximum repetition for 8 weeks and three sessions each week for 60 minutes. Serum levels of amantin 1 and cystatin C and fasting glucose were measured on two occasions before and after the test. Data analysis was done using covariance analysis and correlated t at a significance level of P<0.05.
Results: The values of cystatin-C (P=0.001), glucose (P=0.001), insulin (P=0.001), insulin resistance (P=0.001) decreased significantly in the experimental group, while the serum level Amentin-1 (P=0.001) had a significant increase. The paired t results also showed a significant increase in amantin-1, a significant decrease in cystatin-C and diabetes indicators in response to exercise (P<0.05).
Discussion and conclusion: Probably, intense resistance training can have a beneficial effect on the biomarkers of amentin 1, cystatin C and fasting glucose and some indicators of diabetes and body composition in pre-diabetic obese men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intense Resistance Training
  • Amniton-1
  • Cystatin C
  • Prediabetes
  • Insulin Resistance