تاثیر تمرین هوازی با مداخله دست بندهای هوشمند ورزشی بر حداکثر اکسیژن مصرفی در زنان میانسال دارای اضافه وزن و چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22034/sbs.2023.378491.1003

چکیده

مقدمه و هدف: کم­ تحرکی یکی از عوامل بیماری های قلبی عروقی بوده و اصلاح سبک زندگی و افزایش توان هوازی می ­تواند باعث ارتقا سلامت شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی با مداخله دست بندهای هوشمند ورزشی بر حداکثر اکسیژن مصرفی در زنان میانسال دارای اضافه وزن بود.
مواد و روش ­ها: پژوهش حاضر به صورت نیمه­ تجربی انجام پذیرفت. تعداد 30 نفر از زنان میانسال دارای اضافه وزن شهر تهران به عنوان آزمودنی در دسترس، انتخاب و با آرایش تصادفی ساده به سه گروه، تجربی تمرین هوازی با مداخله دست بند­ ورزشی (10=n)، گروه تجربی تمرین هوازی بدون مداخله دست بند ورزشی (10=n) و کنترل (10=n) تقسیم شدند. گروه ­های تمرین به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه 60 دقیقه ­ای تمرین کردند. شدت تمرین 50 تا 70 درصد ضربان قلب ذخیره بود. اندازه­ گیری حداکثر اکسیژن مصرفی توسط آزمون راکپورت انجام گرفت. طبیعی بودن توزیع داده ­ها با آزمون شاپیروویلک و جهت تحلیل داده­ ها از آزمون آماری تی وابسته و تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری 0.05> Pاستفاده گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد، هشت هفته تمرین هوازی با دست بند ورزشی نسبت به تمرین بدون مداخله دست بند ورزشی باعث افزایش معنی­ داری در حداکثر اکسیژن مصرفی شد (0.001=P). همچنین تغییرات هر دو گروه تجربی نسبت به گروه کنترل نیز معناداری را نشان داد (0.001=P).
بحث و نتیجه گیری: هشت هفته تمرین هوازی همراه با دست بندهای ورزشی می ­تواند در بهبود حداکثر اکسیژن مصرفی در زنان میانسال دارای اضافه وزن نقش موثرتری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of aerobic training with the intervention of smart sports bracelets on maximum oxygen uptake in overweight and obese middle-aged women

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohsen Avandi 1
  • Maryam Refaee 2
1 Assistant Professor of Exercise physiology,, Sport Science Department, Human Faculty, Semnan University, Semnan, Iran
2 ,Sport Science Department, Human Faculty, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Introduction and Purpose: The purpose of this study was to investigate the effect of aerobic Training with the intervention of smart sports bracelet on maximum oxygen uptake in overweight and obese middle-aged women.
Materials and Methods: This research is a semi-experimental study. The 30 overweight and obese middle-aged women in Tehran, as available subjects, were selected and randomly assigned to three groups. Three groups were including aerobic exercise with smart sport bracelet intervention (n=10).  Aerobic exercise without intervention of bracelet (n=10) and control group (n=10). The experimental groups perform eight weeks aerobic training and three sessions per week. The intensity of training was 50 to 70% of the reserve heart rate. The control group did not have any special activity. In order to determine the normality of the data distribution, the Shapiro-Wilk test was used to analyze the data, and the dependent t-test, ANOVA and Bonferroni post hoc test were used at the significance level of P<0.05.
Results: The results showed a significant difference between the two experimental groups in the vo2 max, and monitoring with the intervention of the bracelet showed an improvement in performance (P<0.01), but both training groups compared to the control group performed better (P= 0.001).
Discussion and Conclusion: Aerobic exercise with monitoring by sports bracelets can have an effective role in improving maximum oxygen consumption in middle age woman.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vo2max
  • Aerobic Training
  • Smart sport bracelet