اثر تمرینات مقاومتی کل بدن بر سطوح سرمی فورین، آدیپولین و پروتئین واکنش‌پذیر C در مردان سالمند دارای اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

4 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

10.22034/sbs.2023.421334.1063

چکیده

مقدمه و هدف: بافت چربی از مهمترین منابع سنتز و ترشح آدیپوکاین­ ها است. تغییر در محتوای این بافت می‌تواند تعادل را بهم­زده و بدن را به سوی شرایط نامطلوب سوق دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر تمرینات مقاومتی کل بدن بر سطوح سرمی فورین، آدیپولین و پروتئین واکنش‌پذیر C در مردان سالمند دارای اضافه‌وزن بود.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش نیمه‌تجربی، 30 مرد سالمند دارای اضافه وزن شرکت و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل (15 نفره) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 12 هفته، هر هفته 3 جلسه به مدت 60 دقیقه (به ترتیب 10 ، 40 و 10دقیقه گرم­ کردن، تمرین و سردکردن) تمرینات مقاومتی را انجام دادند. نمونه‌های خونگیری 48 ساعت قبل و بعد از دوره مداخلـه، برای سنجش سطوح سرمی فورین، آدیپولین و پروتئین واکنشگر C جمع‌آوری شد. اطلاعات با استفاده از آزمون کوواریانس و t زوجی در سطح معنی‌داری 0.05 تحلیل شدند.
یافته‌ها: تمرینات TRX، باعث افزایش معنی‌دار در سطح سرمی فورین، آدیپولین و کاهش معنی‌دار در سطح سرمی پروتئین واکنشگر C در پس‌آزمون گروه تجربی نسبت به پیش‌آزمون شد (0.05>P). نتایج آزمون کوواریانس نشان داد که میزان شاخص‌ فورین و آدیپولین در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل افزایش و شاخص CRP کاهش معنی‌دار یافت (0.05>P).
بحث و نتیجه‌گیری: به نظر می­ رسد این نوع تمرینات بتواند در جهت کاهش بیماری‌های قلبی - عروقی و دیابت در افراد سالمند مفید باشد. همچنین با توجه به ارتباط این شاخص‌ها با اختلالات پیش‌دیابت و دیابت، می‌توانند به عنوان عوامل خطر یا نشانگر زیستی یاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of whole body resistance training on the serum levels of furin, adipoline and C-reactive protein in overweight elderly men

نویسندگان [English]

  • soheila hemmati shakarab 1
  • Elaheh Piralaiy 2
  • ebrahim bahram 3
  • ebrahim ahmadian 4
  • aida razzaghi 4
  • nayer ghayem alayi 4
1 PhD Candidate of Exercise physiology, Educational Sciences and Psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Sports Physiology Department, Educational Sciences and Psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran
3 PhD of Exercise Physiology, Educational sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Iran
4 MSc of Exercise Physiology, Educational Sciences and Psychology, Mohagheg Ardabili University, Iran
چکیده [English]

Introduction and Purpose: Adipose tissue is one of the most important sources of synthesis and secretion of adipokines. A change in the content of this tissue can disrupt this balance and lead the body to unfavorable conditions. The aim of this study was to investigate the effect of whole body resistance training on the serum levels of furin, adipoline and C-reactive protein in overweight elderly men.
Materials and Methods: In this semi-experimental research, 30 overweight elderly men participated and were randomly divided into two experimental and control groups (15 people). The experimental group performed resistance exercises for 12 weeks, 3 sessions each week for 60 minutes (10, 40 and 10 minutes of warm-up, exercise and cool-down, respectively). Blood samples were collected 48 hours before and after the intervention period to measure the serum levels of furin, adipulin and C-reactive protein. Data were analyzed using covariance test and paired t test at a significant level of 0.05.
Results: TRX exercises caused a significant increase in the serum level of furin, CRP, Adipoline and a significant decrease in the serum level of C-reactive protein (P≤0.05). in the post-test of the experimental group. The results of the covariance test showed that the amount of all three indicators in the experimental group decreased significantly compared to the control group (P≤0.05).
Discussion and Conclusion: It seems that this type of exercise can have an effect on the serum level of inflammatory and anti-inflammatory indicators in elderly people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Furin
  • Adipulin
  • CRP
  • elderly