اثر هشت هفته فعالیت ورزشی استقامتی و تمرین عضلات تنفسی بر عملکرد ریوی مردان کوهنورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران

3 استادیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران

10.22034/sbs.2023.380355.0

چکیده

مقدمه و هدف: تمرینات ورزشی در تقویت دستگاه تنفس و ارتقای سطح عملکرد ریوی سودمند می ­باشد. هدف تحقیق حاضر، تعیین اثر هشت هفته فعالیت ورزشی استقامتی و تمرین عضلات تنفسی بر عملکرد ریوی مردان کوهنورد بود.
مواد و روش ­ها: در این پژوهش کارآزمایی بالینی، با طرح پیش ­آزمون- پس ­آزمون، 30 مرد کوهنورد دانشگاه صنعتی شاهرود به­ صورت تصادفی به سه گروه ده نفری (کنترل، تمرین استقامتی و تمرین عضلات تنفسی) تقسیم شدند. قبل و بعد از برنامه تمرینی از تمام آزمودنی ­ها در گروه­ها آزمون اسپیرومتری و آزمون بروس گرفته شد. گروه تمرین استقامتی به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و 50 دقیقه در هر جلسه فعالیت ورزشی استقامتی و گروه تمرین عضلات تنفسی 30 تنفس کامل با دستگاه مکانیکی IMT، انجام دادند. از آزمون T وابسته برای ارزیابی تفاوت درون گروهی، آزمون آنالیز واریانس یک­ طرفه برای ارزیابی تفاوت بین­ گروهی و آزمون تعقیبی بونفرونی و سطح معنی داری 0.05>P استفاده گردید.
یافته‌ها: شاخص‌های تنفسی ظرفیت حیاتی آهسته، ظرفیت حیاتی با فشار، حجم بازدمی پرفشار در یک ثانیه، جریان بازدمی اوج، حداکثر جریان بازدم، جریان بازدمی در %75-25% ظرفیت حیاتی قوی و شاخص حداکثر اکسیژن مصرفی در گروه تمرین عضلات تنفسی نسبت به گروه تمرینات استقامتی افزایش معناداری داشت. در گروه تمرین استقامتی نسبت به پیش ­آزمون افزایش معناداری نشان داد (0.05>P).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می­ رسد، استفاده از تمرینات تنفسی با دستگاهIMT  و تمرینات استقامتی در تمرینات ورزشی به عنوان مکمل باعث بهبود عملکرد ریوی و فاکتورهای ریوی مردان کوهنورد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of eight-Week Endurance Training and Respiratory Muscles Training on the Pulmonary Function of Male Mountaineers

نویسندگان [English]

  • Meadah Mohseane Rad 1
  • Elham Vosadi 2
  • Mina Haghighi 3
1 MSc, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and sport sciences, Shahrood University of Technology, Semnan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and sport sciences, Shahrood University of Technology, Semnan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sports injury and corrective exercise, Faculty of Physical Education and sport sciences, Shahrood University of Technology, Semnan, Iran
چکیده [English]

Introduction and Purpose: Sports exercises are beneficial in strengthening the respiratory system and improving the level of pulmonary function the purpose of the current study is analysis of the effect of eight-week endurance exercise and respiratory muscle training on the Pulmonary Function of male mountaineers.
Materials  and   Methods:  The current study is a clinical trial that includes a pretest and posttest. 30 male mountaineers of the Shahrood University of Technology. They were randomly divided into three groups of ten (1. Endurance training 2. Respiratory muscles training and 3. Control group). Before and after the training program, the Bruce test and spirometry test were given to the participants. The endurance-training group did the training for eight weeks that consisted of exercises three times a week and each session for 50 minutes. The respiratory muscles training group also did their exercises for eight weeks with 30 complete breathing with a power breath device. The dependent T-test was used to analyze the intergroup differences; the ANONA test was used to analyze the intragroup difference and the Bonferroni posthoc test was used to distinguish the groups which made a difference in the ANOVA test, with a significance level of P<0.05. 
Results: Respiratory indices, slow vital capacity (SVC), vital capacity with pressure FVC, pressure expiratory volume in one second FEV1, peak expiratory flow (PEF), maximum expiratory flow (MVV), expiratory flow at 25-75% of vital capacity (25-75% %FEF) and VO2max index increased significantly in the respiratory muscle training group and caused a difference. In the endurance training group.
Discussion and Conclusion: considering the results of the current study, it seems that using respiratory muscles training and endurance training can bring about an improvement in pulmonary function which was even more in the function of the respiratory muscles training group than in the endurance training group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endurance training
  • respiratory muscles training
  • pulmonary function