تأثیر تمرین هوازی بر بیان برخی ژن های پرو و آنتی آپوپتوتیک میوکارد رت ها پس از ترک مت آمفتامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

4 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22034/sbs.2023.413006.1051

چکیده

مقدمه و هدف:مصرف مت ­آمفتامین منجر به آسیب ­های سلولی متعددی می­ شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر شش هفته تمرین هوازی بر بیان ژن­ های پرو و آنتی آپوپتوتیک میوکارد رت ­ها پس از ترک مت ­آمفتامین انجام شد.
مواد و روش­ ها: تعداد 32 سر رت نر نژاد ویستار بطور تصادفی به چهار گروه (گروه مت ­آمفتامین، گروه مت­ آمفتامین سپس ترک، گروه مت­آمفتامین سپس ترک سپس تمرین و گروه مت ­آمفتامین سپس ترک سپس زندگی عادی و بدون مداخله (گروه کنترل)) تقسیم شدند. مت ­آمفتامین  بصورت درون صفاقی و در هفته اول مقدار 10 میلی‌گرم بر کیلوگرم و دو بار در روز به رت ­ها تزریق شد. از هفته دوم تا ششم، هر هفته، 1 میلی‌گرم بر کیلوگرم به دوز تزریقی اضافه شد. پروتکل ورزشی پژوهش حاضر اجرای 6 هفته تمرین هوازی روی تردمیل با شدت متوسط و به مدت 60 دقیقه در روز و 5 روز در هفته بود. سطوح بیان ژن­ های BAX و Bcl-2 در بافت میوکارد رت­ها مورد ارزیابی قرار گرفت. داده­ ها با آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و در سطح معنی­ داری 0.05>P تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ ها: مت ­آمفتامین باعث افزایش آپوپتوز از طریق افزایش بیان ژن BAX، کاهش بیان ژن Bcl-2 و نسبت BAX/Bcl-2 شد. ترک مصرف مت ­آمفتامین و تمرینات هوازی باعث کاهش معنی ­داری در بیان ژن BAX، نسبت BAX/Bcl-2 و افزایش در بیان ژن Bcl-2 شد (0.05>P).
بحث و نتیجه­‌گیری: مصرف مت ­آمفتامین می ­تواند بیان برخی ژن­ های پروآپوپتوتیک را افزایش و بیان ژن­ های ضدآپوپتوزی را در میوکارد کاهش دهد. از طرفی ترک مصرف مت­ آمفتامین و تمرینات هوازی می ­تواند روند آپوپتوز را در میوکارد رت­ ها کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of aerobic training on the expression of some pro- and anti-apoptotic genes in the myocardium of rats after methamphetamine withdrawal

نویسندگان [English]

  • Negin Kordi 1
  • mohammad azizi 2
  • Mohammad Samada 3
  • Worya Tahmasebi 4
1 PhD Candidate, Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor, Exercise Physiology Research Center, Life Style Institute, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Introduction and Purpose: The use of methamphetamine leads to numerous cell damage. This study aimed to investigate the effect of six weeks of aerobic training on the expression of pro- and anti-apoptotic genes in the myocardium of rats after withdrawal from ethamphetamine.
Materials and Methods: 32 male Wistar rats were randomly assigned to four groups (methamphetamine group, methamphetamine then withdrawal group, methamphetamine then withdrawal then training group and methamphetamine then withdrawal then normal life without intervention group (control group)). Methamphetamine was injected intraperitoneally and in the first week in the amount of 10 mg/kg twice a day. From the second to the sixth week, every week, 1 mg/kg was added to the injection dose. The training protocol includes 6 weeks of aerobic training on a treadmill with moderate intensity for 60 minutes a day and 5 days a week. The expression levels of BAX and Bcl-2 genes were evaluated in rat myocardial tissue. The data were analyzed by one-way analysis of variance at a significance level of P≤0.05.
Results: Methamphetamine increased apoptosis by increasing BAX gene expression, decreasing Bcl-2 gene expression and BAX/Bcl-2 ratio. methamphetamine withdrawal and aerobic training caused a significant decrease in BAX gene expression, BAX/Bcl-2 ratio and an increase in Bcl-2 gene expression (P≤0.05).
Discussion and Conclusion: Methamphetamine use can increase the expression of some pro-apoptotic genes and decrease the expression of myocardial anti-apoptotic genes. On the other hand, methamphetamine withdrawal and aerobic training can reduce the process of apoptosis in the myocardium of rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • continuous traning
  • BAX
  • Bcl-2
  • heart
  • crystal meth