تاثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر مقادیر پلاسمایی گرلین اسیل دار و شاخص توده بدنی مردان چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

2 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد ، ایران

3 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد گیلان غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، گیلان غرب، ایران

10.22034/sbs.2023.380350.0

چکیده

مقدمه و هدف: گرلین یک هورمون پپتیدی می‌باشد که از ۲۸ اسیدآمینه تشکیل شده است و از سلول‌های اپسیلون بخش درون‌ریز لوزالمعده ترشح می‌شود و محرک احساس گرسنگی بوده و غلظت این هورمون پیش از خوردن غذا افزایش و پس از آن، کاهش می‌یابد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر مقادیر پلاسمایی هورمون گرلین آسیل‌دار و شاخص توده بدنی مردان چاق است.  
مواد و روش‌ها: به این منظور 20 مرد چاق 18 تا 22 سال با BMI بین 29.9 تا 34.9 کیلوگرم بر متر مربع در دو گروه 10 نفره تجربی (شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا، سه جلسه در هفته که شامل تناوب‌­های چهار دقیق‌ه­ای دویدن با شدت 90 درصد ضربان قلب ذخیره با دو دقیقه ریکاوری فعال در هفته می­‌شد.­ تمرینات تناوبی با شدت بالا در هفته اول سه ست بود و به طور فزاینده تا هفته چهارم هر هفته یک ست به آن اضافه می‌­شد) و گروه 10 نفره کنترل ( بدون مداخله تمرینی) در طرح پیش و پس‌آزمون مورد مطالعه قرار گرفتند. پیش و پس از شش هفته تمرین قد و وزن آزمودنی‌های هر دو گروه برای سنجش شاخص توده بدنی اندازه­‌گیری و نمونه خونی آنها جمع­‌آوری و به آزمایشگاه برای سنجش مقادیر پلاسمایی هورمون گرلین آسیل‌دار منتقل شد. داده ها به روش آماری t-test و تحلیل کوواریانس در سطح معناداری 0.05>P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس افزایش معنادار مقادیر گرلین آسیل‌دار و همچنین کاهش معنادار شاخص توده‌بدنی در مرحله پس‌آزمون نسبت به پیش آزمون گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل را نشان داد (0.05>P).
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از این است که شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا باعث افزایش گرلین آسیل‌دار و کاهش شاخص توده‌بدنی شده و در کاهش وزن افراد چاق موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 6 weeks of high intensity interval training plasma levels of acetylated and BMI in obese men

نویسندگان [English]

  • Hossein Zareeinejad 1
  • Hadi Ghaedi 2
  • Mehran Ghahramani 3
1 MSc Candidate, Department of Exercise Physiology, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Gilan-E-Gharb Branch, Islamic Azad University, Gilan-E-Gharb, Iran
چکیده [English]

Introduction and Purpose: Ghrelin is a peptide that consists of 28 amino acids and is produced by epsilon cells in the pancreas and stimulates the feeling of hunger, and this substance increases before eating food and decreases after it. The aim of study is to evaluate the effect of 6 weeks of high intensity interval training (HIIT) on plasma levels of acyl ghrelin hormone of obese men.
Materials and Methods: For this purpose, 20 obese men aged 18 to 22 years old with a BMI between 29/9 and 34/9 kg/m2 in two experimental groups of 10 each (six weeks of high-intensity interval training, three sessions per week that include four-minute intervals. It was exercise with an intensity of 90% of the reserve heart rate with two minutes of recovery per week. Interval training with high intensity three sets in the first week and one set was added every week until the fourth week ) and control was 10 people (without training intervention)and were studied in the pre- and post-test design. Before and after six weeks of training, the height and weight of the subjects of both groups were measured to measure the body mass index and their blood samples were collected and taken to the laboratory to measure the plasma levels of the acetylated ghrelin hormone. The data were analyzed using t-test and covariance analysis at a significance level of P≤0.05.
Results: The results of the analysis of covariance showed a significant increase in ghrelin levels and a significant decrease in body mass index in the post-test stage compared to the pre-test in the experimental group and the control group (P<0.05).
Discussion and Conclusion: The results indicate that six weeks of high-intensity interval training with an increase in acetylated ghrelin can reduce appetite and, as a result, reduce body mass index and be effective in reducing the weight of obese people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • training
  • appetite
  • obese