تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر تغییرات AST ، ALT و شاخص‌های متابولیکی زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

10.22034/sbs.2023.407528.1046

چکیده

مقدمه و هدف: آنزیم ­های کبد جزء پارامترهای بیوشیمیایی کلینیکی عملکرد کبد در تمرینات عضلانی بوده و آنزیم­ های آسپارتات آمینو ترانسفراز(AST)  و آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) شاخص صدمه کبد در فعالیت­ های ورزشی می ­باشند. از این رو هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر تغییرات آسپارتات آمینو ترانسفراز، آلانین آمینو ترانسفراز و شاخص­های متابولیکی زنان یائسه مبتلا به  دیابت نوع 2 بود.
مواد و روش ­ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه­ تجربی بوده و با طرح پیش ­آزمون و پس ­آزمون اجرا شد. 40 نفر از زنان یائسه­ مبتلا به دیابت نوع 2 با میانگین سنی 60-55 سال به طور تصادفی ساده در دو گروه تمرین هوازی (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرین هوازی به مدت 8 هفته، پنج جلسه در هفته به مدت 60 دقیقه با شدت 50 الی 75 درصد ضربان قلب ذخیره اجرا شد. در پیش ­آزمون و پس ­آزمون سطح ALT و AST و همچنین فاکتورهای نیمرخ چربی اندازه­ گیری شد. داده ­ها توسط آزمون تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه­ 22 تحلیل گردید.
یافته­ ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در گروه تمرین هوازی در مقایسه با گروه کنترل، میزان ALT و AST به طور معنی­ داری کاهش داشت (0.05>P). در گروه تمرین هوازی میزان HDL نسبت به گروه کنترل افزایش معنی­ داری نشان داد (0.05>P). همچنین میزان تری­ گلیسیرید، کلسترول و LDL در گروه تمرین هوازی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی­ داری داشت (0.05>P).
 بحث و نتیجه­ گیری: به نظر می­ رسد انجام تمرینات هوازی نقش به سزایی در بهبود و یا کاهش بیماری­ های کبد در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2دارد ؛ اما تا رسیدن به یک استراتژی درمان واحد و موثرترین راه نیاز به مطالعات بیشتری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 8 weeks of aerobic training on changes in AST, ALT and metabolic indices of postmenopausal women with type 2 diabetes

نویسندگان [English]

  • Solmaz Babaei 1
  • Morteza Fattahpour marandi 2
1 Associate Professor, Department of Sports Sciences, Faculty of Humanities, University of Maragheh, Maragheh, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sports Sciences, Faculty of Humanities, University of Maragheh, Maragheh, Iran
چکیده [English]

Introduction and Purpose: Liver enzymes are among the clinical biochemical parameters of liver function in muscle training, and aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT) enzymes are indicators of liver damage in sports activities. Therefore, this study aimed to investigate the effect of 8 weeks of aerobic training on changes in aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, and metabolic indices in postmenopausal women with type 2 diabetes.
Materials and Methods: The current research is semi-experimental and was implemented with a pre-test and post-test design. 40 postmenopausal women with type 2 diabetes with an average age of 55-60 years were randomly divided into two groups aerobic exercise (20 people) and control (20 people). The aerobic training program was implemented for 8 weeks, five sessions a week for 60 minutes with an intensity of 50-75% of the reserve heart rate. ALT and AST levels as well as fat profile factors were measured in the pre-test and post-test. The data were analyzed by covariance analysis using SPSS version 22 software.
Results: The results of the present study showed that in the aerobic training group, compared to the control group, the level of ALT and AST decreased significantly (P<0.05). In the aerobic training group, the level of HDL showed a significant increase compared to the control group (P<0.05). Also, the amount of triglyceride, cholesterol, and LDL in the aerobic training group was significantly reduced compared to the control group (P<0.05).
Discussion and Conclusion: It seems that doing aerobic exercises plays a significant role in improving or reducing liver diseases in patients with type 2 diabetes, But more studies are needed to reach a single treatment strategy and the most effective way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ALT
  • AST
  • metabolic indices
  • aerobic exercise
  • diabetic postmenopausal women