مقایسه تاثیر تمرینات تناوبی با شدت بالا و تمرینات مقاومتی شدید بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی، شاخص آتروژنیک و آنزیم های کبدی در مردان دارای اضافه وزن و چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران

2 استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

10.22034/sbs.2023.418993.1059

چکیده

مقدمه و هدف: فعالیت بدنی منظم برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی‌عروقی در افراد دارای اضافه وزن و چاق توصیه می‌شود. هدف مطالعه حاضر مقایسه تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و مقاومتی شدید بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی، شاخص آتروژنیک و آنزیم‌های کبدی در مردان دارای اضافه وزن و چاق بود.
مواد ‌و ‌روش‌ها: در این مطالعه نیمه‌‌تجربی، 31 مرد دارای اضافه وزن و چاق به صورت تصادفی در سه گروه تمرین HIIT (11 نفر)، تمرین مقاومتی شدید (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی‌ها در گروه HIIT با شدت 90-85 درصد ضربان‌قلب‌ذخیره و در گروه تمرینات مقاومتی با شدت 85-80 درصد یک‌تکرار بیشینه، 3 جلسه در هفته به مدت 9 هفته به اجرای تمرینات پرداختند. قبل و پس از مداخله، جهت اندازه‌گیری نیم‌رخ لیپیدی، آنزیم‌های کبدی و محاسبه شاخص‌های آتروژنیک از آزمودنی‌ها نمونه‌های خونی به عمل آمد. از آزمون تحلیل کوواریانس جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: درگروه HIIT کلسترول‌تام، تری‌گلیسرید، شاخص آتروژنیک پلاسما، CRI-I، CRI-II، ضریب آتروژنیک و ALT نسبت به گروه کنترل به طور‌معنی‌داری کاهش یافت (0.05>P). HDL در گروه HIIT در مقایسه با پیش آزمون به‌طورمعنی‌داری افزایش یافت. در گروه مقاومتی شدید کلسترول ‌تام، تری‌گلیسرید، شاخص آتروژنیک پلاسما، CRI-I و ضریب آتروژنیک نسبت به گروه کنترل به طور‌معنی‌داری کاهش یافت (0.05>P). تفاوت معنی‌داری بین دو گروه HIIT و مقاومتی مشاهده نشد (0.05<P).
بحث ‌ونتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد می‌کند که هردو تمرینات HIIT و مقاومتی شدید در بهبود عوامل خطرزای قلبی‌عروقی موثر می‌باشند اما به نظر می‌رسد میزان بهبود عوامل خطرزای قلبی‌عروقی، آتروژنیک و آنزیم‌های کبدی در تمرینات HIIT بیشتر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of high-intensity interval training and intense resistance training on some cardiovascular risk factors, atherogenic index and liver enzymes in overweight and obese men

نویسندگان [English]

  • mehdi zarei 1
  • Javad Nakhzari Khodakheir 2
1 Assistant professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Literature and Humanities, University of Neyshabur, Neyshabur, Iran
2 Assistant professor, Department of physical education and Sport Sciences, school of Human Sciences, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

Introduction and Purpose: Regular physical activity is recommended for the prevention of cardiovascular diseases in overweight and obese people. The aim of this study was to compare the effect of high intensity interval training (HIIT) and intense resistance on some cardiovascular risk factors, atherogenic index and liver enzymes in overweight and obese men.
Materials and Methods: In this semi-experimental study, 31 overweight and obese men were randomly divided into three groups: HIIT training (n=11), intense resistance training (n=10) and control (n=10). Subjects in the HIIT group performed exercises with an intensity of 85-90% heart rate reserve and in the resistance training group with an intensity of 80-85% one repetition maximum, 3 sessions per week for 9 weeks. Before and after the intervention, blood samples were taken from the subjects to measure the lipid profile, liver enzymes and calculate atherogenic indices. Analysis of covariance test was used to analyze the data.
Results: In the HIIT group, total cholesterol, triglycerides, plasma atherogenic index, CRI-I, CRI-II, atherogenic coefficient and ALT decreased significantly compared to the control group (P<0.05). HDL increased significantly in the HIIT group compared to the pre-test. In the severe resistance group, total cholesterol, triglyceride, plasma atherogenic index, CRI-I and atherogenic coefficient  decreased significantly compared to the control group (P<0.05). No significant difference was observed between HIIT and resistance groups (P>0.05).
Discussion and conclusion: The results of the present study suggest that both HIIT and intense resistance training exercises are useful in improving cardiac risk factors, but it seems that the rate of improvement of cardiac risk factors, atherogenic and liver enzymes is higher in HIIT exercises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-Intensity Interval Training
  • Resistance Training
  • atherogenic Index
  • Obesity