تاثیر تمرین اینتروال شدید در مقایسه با مدیتیشن بر شاخص‌های QUICKI، McAuley، HOMA-IR، شاخص‌های گلایسمیک و پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به دیابت نوع دو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.22034/sbs.2023.410771.1048

چکیده

مقدمه و هدف: استفاده روز افزون از روش­ های درمانی غیر­دارویی مانند ورزش و مدیتیشن در مدیریت دیابت برای بهبود وضعیت جسمانی و روانی در بیماران دیابتی دارای اهمیت بالایی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین اینتروال شدید (HIIT) در مقایسه با مدیتیشن بر شاخص­ های حساسیت انسولینی، شاخص­های گلایسمیک و پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به دیابت نوع دو بود.
مواد و روش­ ها: 30 زن دیابتی میانسال دیابتی به­ طور تصادفی انتخاب و به سه گروه HIIT، مدیتیشن و کنترل تقسیم شدند. میزان سرمی گلوکز، انسولین، هموگلوبین گلیکوزیله، تری­ گلسیرید، لیپوپروتئین پرچگال (HDL)، لیپوپروتئین کم­ چگال (LDL) 48 ساعت قبل و بعد از مداخله به صورت ناشتایی اندازه ­گیری شد. شاخص­ های حساسیت و مقاومت انسولینی بر اساس فرمول­ ها محاسبه گردید. تمرین به مدت 12 هفته و سه جلسه در HIIT و مدیتیشن به مدت 12 هفته و تمام روزهای هفته اجرا گردید. برای مقایسه بین­ گروهی از آنووای دو راهه ترکیبی و آزمون تعقیبی توکی و تفاوت درون گروهی از آزمون t زوجی استفاده گردید.
یافته ­ها: QUICKI، McAuley و HOMA-IR، گلوکز، انسولین، هموگلوبین گلیکوزیله و پروفایل لییپدی بهبود معنی­ داری در گروه HIIT نسبت به گروه کنترل نشان داد (0.05>P). همچنین، گلوکز ناشتا، QUICKI و HOMA-IR در گروه HIIT بهبود معنی ­داری نسبت به گروه مدیتیشن داشت (0.05>P). گروه مدیتیشن نیز باعث بهبود معنی ­دار HOMA-IR، انسولین و HDL نسبت به گروه کنترل شد (0.05>P).
بحث و نتیجه ­گیری: یافته­ های مطالعه حاضر نشان داد که هر دو HIIT و مدیتیشن می­ تواند باعث بهبود حساسیت و مقاومت انسولینی، برخی شاخص­ های گلایسمیک و پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به دیابتی نوع دو شود. با این حال، اثربخشی HIIT در بیشتر متغیرها برجسته ­تر از مدیتیشن بود. برای درک بهتر کارایی این دو روش پژوهش­ های بیشتری نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of High Intensity Interval Training Compared to mediation on QUICKI, McAuley, HOMA-IR Indices, Glycemic Indices, and Lipid Profile in Women with Type 2 Diabetes

نویسندگان [English]

  • Salar Sabziparvar 1
  • Mohammadreza Zolfaghar Didani 2
  • kazem khodaei 2
1 PhD Candidate, Department of Exercise Physiology and Corrective Exercises, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
2 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology and Corrective Exercises, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Introduction and Purpose: The increasing use of non-pharmacological treatment methods such as exercise and meditation in the management of diabetes is very important to improve the physical and mental condition of diabetic patients. The purpose of present study was to investigate the effect of high intensity interval training (HIIT) vs. meditation on insulin sensitivity indices, glycemic indices, and lipid profile in women with type 2 diabetes.
Material and Methods: 30 middle-aged diabetic women were randomly assigned and divided into three group include HIIT, meditation, and control. Serum glucose, insulin, Glycated hemoglobin, triglyceride, high-density lipoprotein (HDL), and low-density lipoprotein (LDL) levels were measured fasting 48 hours before and after the intervention. Insulin sensitivity and resistance indices were calculated based on formulas. HIIT was carried out for 12 weeks and three sessions per week and meditation for 12 weeks and all days of the week. For between-group comparison, Two-way Mixed ANOVA and Tukey's post-hoc test were used, and paired T-test was used for analysis of within-group differences.
Results: QUICKI, McAuley, HOMA-IR, glucose, insulin, glycated hemoglobin, and lipid profile showed a significant improvement in the HIIT group compared to the control group (P≤0.05). Furthermore, fasting glucose, QUICKI, and HOMA-IR in the HIIT group had a significant improvement compared to the meditation group (P≤0.05). The meditation group also significantly improved HOMA-IR, insulin, and HDL compared to the control group (P≤0.05).
Discussion and Conclusion: The findings of the present study showed that both HIIT and meditation could improve insulin sensitivity and resistance, some glycemic indices and lipid profile in women with type 2 diabetes. However, the effectiveness of HIIT was more pronounced than meditation in most variables. To gain a better understanding of the efficiency of both methods, more research is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High intensity
  • interval training
  • Meditation
  • Glycemic indexes
  • Lipid profile
  • Type II diabetes