همکاران دفتر نشریه

مدیر مسئول

رویا عسکری

فیزیولوژی ورزشی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

r.askari@hsu.ac.ir
05144012763
0000-0003-4331-2293

سردبیر

امیرحسین حقیقی

فیزیولوژی ورزشی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

ah.haghighi@hsu.ac.ir
05144012765
0000-0002-7258-9737

دبیر تخصصی

کیوان حجازی

فیزیولوژی ورزشی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

keyvanhejazi@gmail.com
05144012764
0000-0002-4590-8018

دبیر اجرایی

ندا بدری

فیزیولوژی ورزشی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

neda_badry@yahoo.com
09032044476
0000-0003-1219-6082

اعضای هیات تحریریه

سجاد احمدی زاد

فیزیولوژی ورزشی گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزش و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

s_ahmadizad@sbu.ac.ir
02129905821
0000-0001-5859-3556

رامین امیرساسان

فیزیولوژی و تغذیه ورزشی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

amirsasan@tabrizu.ac.ir
041133393255
0000-0002-0329-6973

ناهید بیژه

فیزیولوژی ورزشی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

bijeh@um.ac.ir
05138805405
0000-0003-3566-458X

سیدعلیرضا حسینی کاخک

فیزیولوژی ورزشی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

hosseinik@um.ac.ir
05138805393
0000-0002-7510-2445

امیرحسین حقیقی

فیزیولوژی ورزشی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

ah.haghighi@hsu.ac.ir
05144012765
0000-0002-7258-9737

مهدی مقرنسی

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه بیرجند

mogharnasi@birjand.ac.ir
0000-0002-9351-5948

حمید رجبی

فیزیولوژی ورزشی گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

hrajabi1346@gmail.com
0000-0002-3276-1598

فرهاد رحمانی نیا

فیزیولوژی ورزشی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

frahmani2001@yahoo.com
01333690215
0000-0001-7021-0060

مرضیه ثاقب جو

فیزیولوژی ورزشی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

m_shaghebgoo@birjand.ac.ir
05632202042
0000-0001-5862-5490

علی‌اصغر رواسی

فیزیولوژی ورزشی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ravasiaa@yahoo.com
02188358859
0000-0002-5549-2132

رؤیا عسکری

فیزیولوژی ورزشی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

r.askari@hsu.ac.ir
05144012763
0000-0003-4331-2293

سیدرضا عطارزاده حسینی

فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

attarzadeh@um.ac.ir
05138805412
0000-0002-9059-3262

رضا قراخانلو

فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ghara_re@modares.ac.ir
02182884646
0000-0001-5490-5444

عباس قنبری نیاکی

فیزیولوژی ورزشی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

ghanbara@umz.ac.ir
01135302218
0000-0003-4972-3771

حمید محبی

گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

mohebbi_h@yahoo.com
01316690685
0000-0003-1524-9530

حمید معرفتی

فیزیولوژی ورزشی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

h.marefati@hsu.ac.ir
05144012764
0000-0002-4764-7018

اعضای هیات تحریریه بین المللی

رابرت کرمر

فیزیولوژی ورزشی دانشگاه لوییزیانا آمریکا

rkraemer@southeastern.edu

کارشناس نشریه

محمد پارسایی سرشت

دانشگاه حکیم سبزواری

mo.parsaei@hsu.ac.ir