دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، مهر 1395 (پاییز و زمستان) 
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر غلظت سرمی SFRP5 در مردان چاق

صفحه 54-61

علی رضا صفر زاده؛ مالک آریانیا؛ الهه طالبی گرگانی