دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، مهر 1396 (پاییز و زمستان) 
مقایسه رکورد شنای سرعت و استقامت در صبح و عصر متعاقب مصرف کافئین

صفحه 33-40

سیده فاطمه حسینی نژاد؛ روح اله رنجبر؛ سعید شاکریان