دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، مهر 1393 (پاییز و زمستان) 
سازگاری‌ هورمون‌های آنابولیک به اجرای تمرینات ترکیبی با ترتیب متفاوت در زنان سالمند

صفحه 15-28

لاله باقری؛ اکبر اعظمیان جزی؛ محمد فرامرزی؛ ابراهیم بنی طالبی


تأثیر تمرین مقاومتی بر میزان اسفینگوزین -1- فسفات پلاسما و عضله قلبی موش صحرایی نر نژاد ویستار

صفحه 38-44

10.22034/sbs.2023.371643.0

محمد سلیمانی فارسانی؛ رضا قراخانلو؛ حمید آقاعلی نژاد؛ ابراهیم بنی طابی؛ زهرا همتی فارسانی