دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، مهر 1391 (پاییز و زمستان) 
شیوع گرفتگی مجاری تنفسی ناشی از ورزش در کشتی گیران فرنگی حرفه ای

صفحه 35-44

محمد علی ربیعی؛ رضا قراری عارفی؛ محسن قنبرزاده؛ عبدالحمید حبیبی؛ سید حسین مرعشیان


تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت سیر بر مارکر آسیب لیپیدی مالون دی آلدئید پس از فعالیت ورزشی وامانده‌ساز

صفحه 61-69

حسن فرهادی؛ حمداله هادی؛ معرفت سیاهکوهیان؛ همایون دولتخواه؛ سهیلا رحیمی فردین؛ الهه پیر اعلایی