دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، مهر 1390 (پاییز و زمستان) 
تأثیر مصرف محلول ساکارز 5 درصد در طول یک فعالیت استقامتی بر میزان قند خون و حداکثر سرعت متعاقب آن

صفحه 52-62

حسن فرهادی؛ معرفت سیاه‌کوهیان؛ لطفعلی بلبلی؛ حمداله هادی؛ سهیلا رحیمی فردین