دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، مهر 1389 (پاییز و زمستان) 
روزه داری و ورزش

صفحه 1-18

سیدمحسن خوش نیت؛ ژاله شادمان؛ محمدباقر ردشیرلاریجانی


اثر یک جلسه دویدن وامانده ساز بر اشتها، میزان گرلین آسیل دار وپپتید YY پلاسما در مردان دانشجو

صفحه 88-96

10.22034/sbs.2010.165291

محمد رضا حامدی نیا؛ امیر حسین حقیقی؛ سید علیرضا حسینی کاخک؛ اعظم ملانوروزی؛ محمود حصار کوشکی