کلیدواژه‌ها = ترکیب بدن
بررسی تغییرات ترکیب بدن و مقادیر سرمی مایوستاتین و فولیستاتین پس از کاهش وزن حاد کشتی‌گیران

دوره 4، شماره 7، فروردین 1391، صفحه 22-30

سید محمد متولی؛ سید رضا عطارزاده حسینی؛ امیر رشید لمیر