کلیدواژه‌ها = آمادگی جسمانی
بررسی نیم‌رخ فیزیولوژیک و آنتروپومتریک و ارتباط بین آن‌ها در بازیکنان جوان تیم ملی کبدی ایران

دوره 8، شماره 15، فروردین 1395، صفحه 18-26

مقصود نبیل‌پور؛ رامین امیرساسان؛ علی ضرغامی


بررسی آمادگی جسمانی و احساس نسبت به محیط کار: مطالعه موردی درکارکنان مرد شرکت پست

دوره 2، شماره 3، فروردین 1389، صفحه 72-79

فرشاد تجاری؛ محبوب شیخعلی زاده؛ محمد علی آذربایجانی؛ علیرضا رضائی منش